3. La diversitat humana

3.9. Les dades i conceptes antropomètrics

Les dades antropomètriques s’estudien estadísticament i s’ofereixen les mitjanes resultants en diferents formats de presentació. Les dades es distribueixen en taules numèriques, gràfics representatius d’individus o diagrames gràfics. La finalitat d’aquestes representacions consisteix a resumir i classificar les diferents variables analitzades perquè siguin fàcilment utilitzades i implementades.

Tal com resumeixen Panero i Zelnik, les dades antropomètriques s’expressen generalment en percentils, que és un valor que recull un percentatge de dades determinat. El valor del percentil es refereix a un percentatge de la població que presenta el valor d’una dimensió corporal igual o inferior a la qual expressa aquesta mesura.

A la taula inferior s’indica que les dimensions de la mà per al percentil 5 d’homes és 172 mm. El percentil expressa que un 5% de la població analitzada presenta una longitud de la mà de 172 mm o inferior, mentre que un 95% dels homes analitzats tenen una longitud de la mà superior a aquest valor.

El tractament estadístic de les dades antropomètriques fa que el percentil 50 es correspongui amb el valor mitjà d’una dimensió corporal concreta. Però cal tenir en compte que aquest valor no és indicatiu d’un home típic, ni tampoc que el model normalitzat d’home s’ajusti a tots els valors que expressa el percentil 50. Un model humà basat en la mitjana de totes les dades antropomètriques no és ni real ni generalitzable per al disseny.