3. La diversitat humana

3.7. Tipologies humanes

Els diferents factors que intervenen en la variabilitat humana es manifesten, principalment, en les diferències existents entre els tipus corporals. Els «somatotips» ens permeten classificar objectivament les persones a partir de la seva estructura morfològica particular. En general aquesta estructura es configura a partir de les proporcions que s’estableixen entre els sistemes ossi i muscular i el volum de greix que emmagatzema el cos.

Els models morfològics del cos humà tipificats per Croney són: endomorf, mesomorf i ectomorf.

  • Endomorfs o rotunds. Es relaciona amb la forma que presenten les persones obeses. Solen ser individus amples amb força greix superficial o subcutani que modela individus de formes arrodonides.
  • Mesomorfs o atlètics. Es relaciona amb persones que realitzen activitat física o esportiva. Són individus amb bon to muscular i amb poc greix superficial que mostren un tipus corporal d’aparença angular i fort.
  • Ectomorfs o prims. Es relaciona amb persones que aparenten debilitat, postures deficients. Els individus d’aquest grup disposen de poc greix subcutani, per això solen estan prims, les seves extremitats semblen llargues i la seva caixa toràcica és estreta.
Font: Ashwara.