Introducció

El disseny centrat en les persones és una aproximació al disseny que situa la persona en el centre del procés. En aquest quadern us presentem el que considerem que són els elements i conceptes fonamentals del disseny centrat en les persones. El quadern s’estructura en dues parts. La primera part presenta els aspectes de caire més humà: el disseny universal, els seus principis i la seva filosofia, que busca incloure totes les persones en el disseny. L’antropometria i la ergonomia ens proporcionen eines per conèixer les mides humanes i saber com tenir-les en compte en el disseny. El disseny que té en compte les persones comença per considerar les seves dimensions i la manera com interaccionem amb les coses. La segona part del quadern se centra en els aspectes del projecte de disseny: el seu procés, el repte de resoldre problemes i els diferents models i esquemes de treball. També es presenten els mètodes de disseny, eines fonamentals del dissenyador actual.

Aquest quadern inclou principalment continguts teòrics i metodològics que com a dissenyadors heu d’aprendre si voleu tenir  en compte les persones en els vostres dissenys. Anomenem quadern aquest material didàctic perquè la idea del quadern de treball o quadern de camp vol presentar un contrapunt al biaix teòric dels continguts que es mostren. Us recomanem que per a cada concepte, principi o idea presentada en el quadern, feu la reflexió de com es manifesta en el mon real, en els objectes que ens envolten i en la manera en què les persones els utilitzen. Us animem a acompanyar aquest quadern digital amb un quadern amb fulls de paper en el que anoteu i dibuixeu les vostres observacions i reflexions entorn de com el disseny impacta en la vida de les persones.